Permakultur

Wikipedia-Artikel               https://de.wikipedia.org/wiki/Permakultur

Permakulturblog                http://permakulturblog.de/

Permakultur-Akademie       http://www.permakultur-akademie.de/front_content.php

Greenlounge                    http://greenlounge-permakultur.de/

Permakultur-Picknick         http://www.permakultur-picknick.de/

 


Wildnispädagogik

Wikipedia-Artikel              https://de.wikipedia.org/wiki/Wildnisp%C3%A4dagogik

Natur- und Wildnisschule

Teuteburger Wald            https://www.natur-wildnisschule.de/

Wildnisschule Allgäu         https://www.wildnisschule-allgaeu.de/
    


Foodsharing

Wikipedia-Artikel              https://de.wikipedia.org/wiki/Foodsharing.de

Offizielle Foodsharing Website    https://foodsharing.de/

Projekt Yunity                 https://project.yunity.org/
    


Andere Festivals

Denkwiesen Festival         https://denkwiesenfestival.wordpress.com/

Utopival Festival              http://www.utopival.org

 

Wilde Möhre Festival         http://www.wildemoehrefestival.de

 

Nordic Permaculture Festival  http://www.permavillage.net/nordicpermaculturefestival

 

Auerworld Festival              https://www.auerworld-festival.de

 

Jam Festival am Silbersee    http://www.jam-festival.net
    
    

Medien

Ecowoman                     http://www.ecowoman.de

Oya Magazin                  http://www.oya-online.de


    
sonstige Links

bewusst e.V.                 http://www.bewusst-ev.de/

Get Astral                     http://www.getastral.de

Get Lucid                      http://www.getlucid.de